Đây là một sản phẩm của Hỗ trợ nghiên cứu. Truy cập vào ungdung.hotronghiencuu.com để đọc nhiều tài liệu hay

Đây là một sản phẩm của Hỗ trợ nghiên cứu. Truy cập vào ungdung.hotronghiencuu.com để đọc nhiều tài liệu hay

Module biến nhân khẩu trong các bộ dữ liệu mẫu

Vui lòng xem video dưới đây để hiểu thêm về Module biến nhân khẩu trong các bộ dữ liệu mẫu

Các hướng dẫn biến đổi sâu hơn được đính kèm trong tài liệu hướng dẫn khi bạn tải xuống bộ dữ liệu mẫu

Những module này PHÙ HỢP cho những bạn muốn tạo ra bộ dữ liệu khi phân tích Independent Sample t test và One –way ANOVA giữa biến phụ thuộc Y với biến nhân khẩu học thì được kết luận là CÓ Ý NGHĨA THỐNG KÊ- tức là có sự khác biệt về giá trị trung bình của biến phụ thuộc giữa các nhóm được chia bởi biến nhân khẩu ấy.

Nếu không cần khác biệt có ý nghĩa thống kê bạn có thể tự tạo ra biến nhân khẩu của bạn mà không cần bộ dữ liệu có module này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *